Triptichs from 2009

acrilyc on canvas

sprayedoragekeyoverrealignedpermgreenpull 129" X 86" 2009